پاراكلينيك روانشناسي

مسئول واحد : فرناز مخلصي

شماره مستقیم : ۷۵۹۲۶ داخلي 222

موقعیت : ساختمان كاردرماني

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30  

 

فعاليت هايي که در این پاراکلینیک انجام می شود: 

ويزيت، روان درماني فردي، روان درماني گروهي، مشاوره ازدواج