انبار

مسئول واحد : مهدي رئيس وند

شماره مستقیم : 75926 داخلي 233

موقعیت : ساختمان اداري طبقه زير همكف

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 لغایت 13 

 

خدمات انبار  :

برآورد کلیه اقلام و موارد مورد نیاز بیمارستان

تامین نیازهای بخش و قسمت های مختلف 

ثبت کلیه مصارف به تفکیک بخش ها در سیستم 

توزیع کلیه اجناس خریداری شده طبق فرآیند جاری به کلیه بخش های بیمارستان