برنامه هفتگی کلینیک

برنامه هفتگي درمانگاه بيمارستان روانپزشكي صدر در سال 1401
تخصص ايام هفته شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
روانپزشك صبح

دكتر علی زارعی
 10:00 الي 12:00

دكتر آرش  محمدزاده
 10:30 الي 12:00   
دكتر انصاري پور
10:30 الي 12:00   
  دكتر محدثه باقري
10:00   الي 12:00
دكتر آرش  محمدزاده
 10:30 الي 12:00   
دكتربهمن شاه ويسي
 10:00  الي 12:00
عصر دكتر مريم فنائي
 14:00 الي 16:00
دكتر فاطمه غلامي
  13:30  الي 15:30
  
 دكتر یوسف فکور
14:30  الي 16:00       
دكتر پونه كيميا قلم
10:30  الي 12:00 
 
دكتر رضادانشمند
14:30  الي 16:30
 
   دكتر امير شعباني
 15:30 الي 17:00
(يك هفته در ميان) 
       
قلب             دكتر رضا روان پارسا  
  9:00 الي 12:00