برنامه هفتگی کلینیک

برنامه هفتگي درمانگاه بيمارستان روانپزشكي صدر در سال 1401
تخصص ايام هفته شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
روانپزشك صبح

دكتر علی زارعی
 10:00 الي 12:00

دكتر آرش  محمدزاده
 10:30 الي 12:30   
دكتر پونه كيميا قلم
10:00 الي 12:00   
  دكتر محدثه باقري
10:00   الي 12:00
دكتر آرش  محمدزاده
 10:30 الي 12:30   
دكتربهمن شاه ويسي
 10:00  الي 12:00
عصر دكتر مريم فنائي
 13:30 الي 15:30
دكتر فاطمه غلامي
  13:30  الي 15:00
  
 دكتر یوسف فکور
15:45  الي 17:45       
آقاي رضا نعيمي پور 
(مشاور تغذيه)
14:00  الي 15:30 
 
دكتر رضادانشمند
14:00  الي 16:00
 
   دكتر امير شعباني
 15:30 الي 17:00
(يك هفته در ميان) 
       
قلب             دكتر شیلا عیدی  
  9:00 الي 12:00