واحد بستري

بخش بستری : این بخش شامل 40 تخت ، خدمات لازم در حیطه مراقبتهای عمومی و تخصصی روانپزشکی، را به بیماران بستری ارائه می نماید.