بهداشت حرفه اي

مسئول واحد : سارا شاه حسيني 

شماره مستقیم : 75926 داخلي 264 

موقعیت : ساختمان كاردرماني طبقه دوم

   خدمات بهداشت حرفه ای : 

• انجام معاینات ادواری،معاینات بدو استخدام و معاینات بازگشت به کار 

• ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان اور  محیط کار، بررسی عوامل زیان اور شناسایی شده و اقدام به کنترل آنها 

• ارزیابی مخاطرات و ریسک های شغلی و موجود در بیمارستان 

• ارزیابی پوسچرهای  ارگونومیک کارکنان و ارائه راهکارهای صحیح ارگونومیکی 

• برگزاری کلاسهای اموزشی ایمنی و سلامت شغلی 

• ثبت حوادث رویداده در بیمارستان و تحلیل علل ریشه ای بروز حوادث و پیگیری در خصوص جلوگیری از بروز مجدد حوادث 

• هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی 

• تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و پیگیری اجرایی شدن انها 

• تهیه و تجهیز وسایل حفاظت فردی  مطابق با اصول ایمنی و ارگونومی 

• انجام فعالیت های مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان

 

دانلود فايل هاي آموزشي بهداشت حرفه اي:

پمفلت حمل دستي بار

پمفلت جابجايي بيمار