تاريخچه

بيمارستان روانپزشكي صدر از سال 1377 شروع به كار نمود.اين بيمارستان تحت نظر بنیاد شهید و يكي از زيرمجموعه هاي شركت خصوصي متد مي باشد كه دارای 40 تخت مصوب می باشد و در قالب بخش تخصصی درمان ، توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب و روان به ارائه خدمت می پردازد. مجموعه های پرستاری ، روانشناسی ، کاردرمانی و مددکاری به عنوان اعضاء تیم درمان روانپزشکی ، ضمن انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، در کنار سایر واحدهای تخصصی بیمارستانی ، درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان جامعه، جهت ارائه خدمات ممتاز پزشکی مشارکت فعال دارند.خدمات تخصصی روانپزشکی شامل;  ویزیت ، کاردرمانی ، مددکاری ، گروه درمانی ، خانواده درمانی ، درمان های فردی، مشاوره ، درمان های دارویی و مراقبت های پرستاری انجام می شود.

این بیمارستان در آخرين ارزشيابي انجام شده موفق به کسب درجه یک ارزشیابی بیمارستانی گردیده است .