دبيرخانه و دفتر رياست

مسئول واحد : محمدرضا اكرمي

شماره مستقیم : 75926 داخلي 202

موقعيت: ساختمان اداري طبقه دوم

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30 

 

نامه نگاري پرسنل و جانبازان معزز، هماهنگي جهت ملاغات با رؤساي ادارات بيمارستان