درمانگاه

رئیس بخش : مريم صلاحي 

شماره مستقیم : 75926 داخلي 225 

موقعیت طبقه همكف قسمت ورودي نگهباني

فعاليت هايي که در این پاراکلینیک انجام می شود:

ويزيت پزشك عمومي، ويزيت متخصص روانپزشك، ويزيت و مشاوره روانشناس