مدير اداري مالي و پشتيباني

مسئول واحد : نعيم خانميرزائي

شماره مستقیم : ۷۵۹۲۶ داخلي 207

موقعیت : ساختمان اداري طبقه دوم

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30 

خدمات مدير اداري مالی و پشتيباني:    

• نظارت بر واحد هاي مالي اداري و پشتيباني

•ارائه گزارشات مالی به مراجع قانونی(سازمان مالیاتی ، بیمه  و موسسات حسابرسی)

•مدیریت درآمد و هزینه

•ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف به مدیران جهت تصمیم گیری  

•پرداخت بموقع حقوق،مطالبات ذی نفعان،تامین کنندگان و سایر پیمانکاران