راهنماي ملاقات

  • ملاقات بيماران همه روزه از ساعت 16-14 مي باشد .
  • سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است. 

  • به علت شيوع ويروس كرونا از آوردن هر گونه خوراكي براي بيمار خودداري نماييد.