راهنماي پذيرش بيماران

1- جهت بستري بيماران حضور يك همراه الزامي است .

 2-براي بستري بيماران به همراه داشتن دفترچه بيمه (افراد تحت پوشش )و دستور بستري وكارت ملي الزامي است .

 3- ضروریست دفترچه بيمه بیماران دارای اعتبار و برگه کافی باشد

 4- بیمار ملزم است در صورت مصرف داروی خاص غیر از داروهای تجویز شده توسط پزشک بیمارستان نام و دستور مصرف آن دارو را به پزشک بستری کننده  اعلام کند

5- توصیه میشود بیمار از به همراه داشتن اشیاء گران قیمت و اضافی خود داری کند و هنگام بستری آنها را به همراه خود تحویل دهد.

6-در صورت استعمال دخانیات توسط بیمار ضروریست هنگام بستری مبلغی به صورت امانی جهت خرید دخانیات و سایر ملزومات شخصی به واحد پذیرش تحویل داده شود.

 7-ملاقات بيماران همه روزه از ساعت 16-14 مي باشد .

8-عکس برداری در محل ملاقات بیماران ممنوع می باشد.