رسالت بيمارستان

ارائه خدمات درماني تخصصي با بالاترين كيفيت در چارچوب قوانين و مقررات و استاندارد هاي وزارت بهداشت و درمان به ايثارگران گرانقدر و عموم جامعه  با رعايت منشور حقوق بيمار و حفظ كرامت انساني.