روانشناسي

روان درمانی،مشاوره 

گروه درمانی

معاینه ومصاحبه تشخیصی

خانواده درمانی،زوج درمانی ودرمان زناشویی

آموزش به بیمار وخانواده درطول بستری یا سرپایی(فردی وگروهی)

همکاری با کد (77آرام سازی بیمار پرخاشگر وتحریک پذیر)

مشارکت وهماهنگی با اعضا تیم درمانی (پزشکان مددکاران،سرپرستاران )..

تهیه گزارش مکتوب ارزیابی ،درمان وعملکرد بیماران وبایگانی مستندات

شرکت در جلسات وکمسیون های مربوطه وارایه نظرات تخصصی ومشورتی

آموزش به گروه های مختلف دانشجویی که جهت آموزش به بخش مراجعه کردند

در صورت نیاز همکاری با دانشجویان پزشکی در آزمونگری پایان نامه های آنان

هماهنگی با پزشکان وسرپرستاران بخش ها ودرمانگاه های سرپایی جهت ارایه خدمات به بیماران

تهیه برنامه آموزشی از طریق ارتباط جمعی جهت جامعه

تهیه آمار وگزارش های لازم در زمینه خدمات روانشناسی ومداخلات لازم

تهیه پمفلت های آموزشی جهت ارتقای آگاهی بیماران وخانواده های آنان وکارکنان مرکز

شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل وپیاده نمودن نتایج در انجام وظایف محوله

شرکت در ممیزی خدمات روانشناسی ومداخلات لازم جهت رسیدن به استاندارد ها واثربخشی خدمات

ویزیت دوره ای بیماران بستری وانعکاس گزارش لازم به پزشک معالج

انجام پژوهش های لازم در زمینه اختلالات روانشناختی

انجام وتفسیر مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (برای مثال: تست های افسردگی ،بندر گشتالت، اضطراب و …)

انجام وتفسیر مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت ( برای مثال : پرسشنامه شخصیت میلون ،پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینسوتا و …)

انجام وتفسیر مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی هوش (برای مثال هوش ریون و وکسلر )

پیگیری روزانه تلفنی بیماران روانپزشکی پس از ترخیص ( روانشناسی جامعه نگر )