شماره تلفن هاي بيمارستان

تلفن گوياي بيمارستان: 75926شماره هاي داخلي بيمارستان (پس از شماره گيري 75926):

رديف

 

نام قسمت

شماره داخلي

رديف

نام قسمت

شماره داخلي

1

 

رياست

204

21

روانشناسي

222 – 223

 

2

دفتر رياست

202  -203

22

كاردرماني

252 – 253

 

3

مديريت

206

23

بهداشت محيط و حرفه اي

264

 

4

رياست اداره درمان

211

24

تغذيه

223

 

5

مدير مالي

207

25

كارگزيني

242

 

6

دفتر پرستاري

212 – 227

26

پشتيباني و كارپردازي

238

 

7

اتاق پزشكان

228

27

فناوري اطلاعات

238

 

8

اعتباربخشي

235

28

حسابداري

254

 

9

بخش بستري 1

219

29

ترخيص

240

 

10

بخش بستري 2

220

30

اتاق حراست

259

 

11

استيشن پرستاري

217 – 247

31

نگهباني

243 – 244

 

12

خوابگاه پرستاري

231

32

انبار تداركات

233

 

13

اتاق ويزيت بخش

218

33

لنژري

232

 

14

داروخانه

255

34

تاسيسات

257

 

15

اورژانس

246

35

آشپزخانه

250

 

16

درمانگاه

215 – 225

36

خوابگاه آشپزخانه

251

 

17

اتاق روانپزشك درمانگاه

260

37

خياط خانه

226

 

18

اتاق روانشناس درمانگاه

221

38

آبدارخانه

236

 

19

اتاق ECT

234

39

فكس

22545994

 

20

مددكاري

216

40

تلفن بيمارستان

75926