كار درماني

وظیفه سنجش و ارزیابی و تعیین و تشخیص اهداف درمانی را به عهده دارد ودر قالب انجام فعالیتهای آموزش فردی و گروهی در قالب مهارتهای روزمره زندگی، تفریح درمانی، موسیقی درمانی به بهبود بیمار کمک می نماید.

با حضورکارشناسان کاردرمان و با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود خدمات لازم را به بیماران ارائه می نماید .