مالي

مسئول واحد : محدثه سادات قاسمي

شماره مستقیم : ۷۵۹۲۶ داخلي 254

موقعيت: ساختمان مالي طبقه دوم

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30 

 

خدمات امور مالی:    

•مدیریت درآمد و هزینه

•تنظیم تنخواه

•ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف به رئيس اداري مالي و پشتيباني  

•پرداخت بموقع حقوق،مطالبات ذی نفعان،تامین کنندگان و سایر پیمانکاران