مدارك پزشكي

مسئول واحد : مريم صلاحي 

شماره تماس مستقيم :   75926  داخلي 210 

موقعیت طبقه همكف قسمت ورودي نگهباني

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30

خدمات بخش مدارک پزشکی : 

واحد مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت مدارک پزشکی مراجعین محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشد. مدارک پزشکی (Medical Record) واحدی است که اوراق و مدارکی را به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار ، در بیمارستان به نحو قابل دسترسی نگهداری می کند تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار ، آمار ، تحقیقات ، آموزش  و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد .

هر پرونده بیمار شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیماری خاص ، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه گیری هر گونه معالجه می باشد.

 اطلاعات به صورت

1: مکتوب

2: در حافظه کامپیوتر نگهداری می گردد.

واحد مدارک پزشکی در جهت تهیه پرونده پزشکی بیماران طبق اصول علمی، انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند.

این واحد آماده ارائه خدمات در خصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز از پزشک معالج به مراجعین محترم می باشد.

از دیگر خدمات این بخش:

تهیه و تنظیم آمار بهداشتی، درمانی 

انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد 

کد گذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند 

پاسخگویی به مراجع و دوایر ذ یربط در خصوص استعلامات به عمل آمده

تنظیم مدارک برای بیماران متقاضی جهت استفاده از بیمه های مرتبط و طرف قرارداد