واحد پشتيباني

مسئول واحد : نعمت عباس زاده

شماره مستقیم : ۷۵۹۲۶ داخلي 209

موقعيت: ساختمان مالي طبقه دوم

ساعت حضور در بیمارستان: 

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت 15:30 

 

خدمات واحد پشتيباني:

ثبت شماره اموال بر روی کلیه لوازم سرمایه ای خریداری شده بیمارستان

ثبت کلیه فاکتورهای خریداری شده در سیستم و کنترل کیفیت اقلام خریداری شده

پیگیری تعمیرات لوازم انفورماتیک و کلیه لوازم تاسیساتی

هماهنگی جهت کلیه امور چاپی بیمارستان