پمفلت هاي آموزشي

دانلود فايل هاي آموزشي تغذيه و رژيم درماني:

پمفلت ديابت1

پمفلت ديابت2

پمفلت فشار خون

دانلود فايل هاي آموزشي بهداشت حرفه اي:

پمفلت حمل دستي بار

پمفلت جابجايي بيمار