پيام رياست

اينجانب رياست بيمارستان روانپزشكي صدر بر خود لازم مي دانم با توجه به رسالت و چشم انداز تعيين شده، در كنار ساير همكاران خدوم ،بهترين و با كيفيت ترين خدمات درماني را در راستاي حفظ كرامت انساني بيماران بويژه عزيزان جانباز و خانواده هاي معظم شهدا ارائه دهيم.

دكتر ندا ضياء