بازديد سرزده كارشناسان بازرسي بنياد شهيد و امور ايثارگران از بيمارستان روانپزشكي صدر

در تاريخ 1403/01/27  كارشناسان بازرسي بنياد شهيد و امور ايثارگران از بخش هاي مختلف بيمارستان روانپزشكي صدر به صورت سرزده بازديد بعمل آوردند.طي اين بازديد رياست بيمارستان سركار خانم دكتر ضياء بشرحق و آقاي خان ميرزائي مدير اداري مالي و پشتيباني، مسائل و مشكلات بيمارستان ، فرايند ها و روند اجرائي را مطرح نموده و […]