بازديد رياست بيمارستان روانپزشكي صدر از بخش بستري به مناسبت روز جانباز

در تاريخ 1401/12/06 رياست محترم بيمارستان روانپزشكي صدر، سركار خانم دكتر ندا ضياء به مناسبت بزرگداشت روز جانباز به ملاقات جانبازان معزز بستري اين بيمارستان رفتند. در ادامه جانبازان عزيز از اين ملاقات استقبال نموده و با دكتر ضياء مذاكره نموده و درخواست هاي خود را عنوان نمودند .در پايان دكتر ضياء براي جانبازان معزز […]