تبريك روز ملی روانشناس و مشاور​

تبريك روز ملی روانشناس و مشاور تبريك روز ملی روانشناس و مشاور  با حضور مسئولين واحدها و رياست محترم بيمارستان روانپزشكي صدر 1401/02/10