تبريك روز مهندس

تقدير از همكاران واحدهاي فناوري اطلاعات، تجهيزات پزشكي، بهداشت محيط ، بيمه گري، پذيرش و مددكاري به مناسبت روز مهندس و روز مددكار در دفتر رياست. 1400/12/7