گراميداشت روز پزشك و روز داروساز

مراسم روز پزشك به مناسبت بزرگداشت حكيم نامدار ابوعلي سينا مورخ 1401/06/01 و همچنين مراسم روز داروساز به مناسبت روز بزرگداشت محمدبن زكرياي رازي مورخ 1401/06/05 با حضور پزشكان و داروساز محترم بيمارستان  و ساير پرسنل خدوم بيمارستان روانپزشكي صدر در اتاق رياست بيمارستان به عمل آمد. سركار خانم دكتر ضياء ضمن آرزوي سلامتي و توفيق روز […]