برگزاري مراسم تقدير از واحد مدارك پزشكي به مناسبت روز اسناد و مدارك پزشكي

در مورخ 1403/02/17 سركار خانم دكتر ضياء بشرحق رياست محترم بيمارستان به مناسبت بزرگداشت روز اسناد و مدارك پزشكي از مسئول واحد مدارك پزشكي بيمارستان روانپزشكي صدر سركار خانم صلاحي و همكاران ايشان بازديد نموده و از زحمات اين بزرگواران  تقدير و تشكر  بعمل آوردند.